Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

  Zadej IČO
  .
 

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

Návody pro žadatele

  Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
  mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

 
 

Užitečné odkazy

  Podklady pro publicitu
  projektů ZDE.
 

 
 
x
Podání žádosti


Načíst data
Návod pro práci s el. formulářem


ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY
Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)
Kód elektronické žádosti
Název programu TEST - ORR (NESLOUŽÍ K PODÁVÁNÍ SKUTEČNÝCH ŽÁDOSTÍ)
Název projektu
Identifikační údaje žadatele
IČO:
Načti data o žadateli
Přesný název:
Právní forma:
Ulice, čp:
Obec:
PSČ:
Sídlo pošty:
Název banky:
Číslo účtu:
Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby
Titul:
Jméno:
Příjmení:
Funkce:
Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby
Titul:
Jméno:
Příjmení:
Funkce:
Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby
Titul:
Jméno:
Příjmení:
Funkce:
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)
Jméno:
Příjmení:
Email:
Tel.:
Indentifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)
Přesný název:
IČO:
Název banky:
Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)
2. Odůvodnění projektu a jeho cíle
Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...
3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)
4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.
5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu
Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc
6. Organizační a odborné zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu
7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.
částky uvádějte v celých Kč
Celkové náklady na projekt 100,00 %
Požadovaná výše dotace %
- z toho investiční %
- z toho neinvestiční %
Spoluúčast žadatele %
- z toho investiční %
- z toho neinvestiční %
8. Plátcovství DPH u žadatele (vyberte vhodnou variantu)
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
žadatel není plátcem DPH
9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.
Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.
Pořadové číslo IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl Výše podílu v %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádosti
10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.
11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:
a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.
12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .
13. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích
Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrozily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.
14. Seznam dokladů (Vložte všechny doklady, které jsou vyžadovány Výzvou k předkládání projektů v bodě 15)
Typ dokladu:
Poznámka:
Soubor:
(zfo;jpeg;txt;doc;docx;ppt;xml;csv;xls;xlsx;ods;odt;pdf;htm;html;mht;msg;bmp;jpg;png)
Soubory
Typ dokladu
Poznámka
 
 
Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu si ověřte, zda:
- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 15 Výzvy k předkládání projektů
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- žádost je elektronicky podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro platnost právního jednání (v případě podání prostřednictvím datové schránky není nutné žádost podepisovat)
Seznam dokladů k žádosti:
Vyberte, jakým způsobem budete podávat žádost:
Žádost budu podávat papírově prostřednictvím pošty nebo osobním doručením na podatelnu KrÚ
Žádost budu podávat elektronicky prostřednictvím e-mailu
Žádost budu podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky
Elektronické podání žádosti prostřednictvím datové schránky
Dále pokračujte stisknutím tlačítka „Podat žádost prostřednictvím datové schránky“.
Otevře se Vám přihlášení do Vaší datové schránky, kde bude nachystána zpráva k odeslání do datové schránky kraje.
Formulář žádosti bude odeslán z datové schránky žadatele nebo osoby oprávněné za žadatele jednat na základě plné moci v termínu na adresu datové schránky Kraje Vysočina (ksab3eu). Prostřednictvím datové schránky není nutné posílat doklady nutné k posouzení žádosti (přílohy), pokud již byly nahrány do elektronického systému při zpracování žádosti. Doklady, které je třeba doložit v originále či úředně ověřené kopii, musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V případě podání žádosti prostřednictvím datové schránky není třeba formulář podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem), s výjimkou případů, kdy zákon, jiný právní předpis, vnitřní předpis žadatele nebo obdobný dokument vyžaduje ověřený podpis, nebo současně podpisy více osob (např. členů statutárního orgánu). Za podání žádosti není považováno zaslání odkazu pro její vyzvednutí z internetového či jiného úložiště.
verze 1.01