Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

  Zadej IČO
  .
 

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

Návody pro žadatele

  Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
  mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

 
 

Užitečné odkazy

  Podklady pro publicitu
  projektů ZDE.
 

 
 
x
Podání žádosti


7. Závěrečná zpráva 8. Podpis záv. zp. 9. Odeslání záv. zp.
Načíst data
Návod pro práci s el. formulářem


ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKU
NA ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ IT VYBAVENÍ ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA
Evidenční číslo projektu (dle rozhodnutí příslušného orgánu kraje)
Název programu
Název projektu
Příjemce příspěvku
Popis realizace projektu (popište, jak byl podpořený projekt zrealizován, kým, co vzniklo, co proběhlo v rámci projektu; jaké jsou základní parametry projektu)
Skutečný začátek a konec realizace projektu
Náklady na projekt stanovené rozhodnutím příslušného orgánu kraje
%
Výše příspěvku z rozpočtu kraje 0
Podíl příjemce příspěvku 0
Celkové rozpočtové náklady projektu 100
Skutečně vynaložené náklady na projekt %
Výše příspěvku z rozpočtu kraje
- z toho investiční
- z toho neinvestiční
Podíl příjemce příspěvku
- z toho investiční spoluúčast
- z toho neinvestiční spoluúčast
Celkové skutečné náklady projektu 100
U příjemců dotace, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní příjemci dotace uvádějí náklady včetně DPH.
Plátcovství DPH u příjemce dotace (zakřížkujte vhodnou variantu)
příjemce příspěvku je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
příjemce příspěvku je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
příjemce příspěvku není plátcem DPH
Zkontrolujte si, zda jste k vyučtování předložili všechny doklady uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace v Čl. 8 odst f) – jedná se např. o kopie účetních dokladů, fodokumentace apod.
Vyúčtování zpracoval
Jméno příjmení
Telefon
E-mail
V dne
Elektronický podpis statutárního zástupce.
Statutární zástupce svým podpisem potvrzuje pravdivost a správnost závěrečné zprávy.
Vyplňuje poskytovatel příspěvku:
Kontrolu závěrečné zprávy a vyúčtování provedl ................................. dne ............
(uveďte celé jméno a příjmení)
Podpis zástupce garanta : .........................Typ dokladu:
Poznámka:
Soubor:
(zfo;jpeg;txt;doc;docx;ppt;xml;csv;xls;xlsx;ods;odt;pdf;htm;html;mht;msg;bmp;jpg;png)
Soubory
Typ dokladu
Poznámka
 
Nejsou vloženy žádné dokumenty.
 Vyberte, jakým způsobem budete podávat žádost:
Závěrečnou zprávu budu podávat papírově prostřednictvím pošty nebo osobním doručením na podatelnu KrÚ
Závěrečnou zprávu budu podávat elektronicky prostřednictvím e-mailu
Závěrečnou zprávu budu podávat elektronicky prostřednictvím datové schránkyverze 1.01