Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

  Zadej IČO
  .
 

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

Návody pro žadatele

  Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
  mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

 
 

Užitečné odkazy

  Podklady pro publicitu
  projektů ZDE.
 

 
 
x
Podání žádosti


7. Závěrečná zpráva 8. Podpis záv. zp. 9. Odeslání záv. zp.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKU
NA ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ IT VYBAVENÍ ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA
Evidenční číslo projektu (dle rozhodnutí příslušného orgánu kraje)
Název programu
Název projektu
Příjemce příspěvku
Popis realizace projektu (popište, jak byl podpořený projekt zrealizován, kým, co vzniklo, co proběhlo v rámci projektu; jaké jsou základní parametry projektu)
Skutečný začátek a konec realizace projektu
Náklady na projekt stanovené rozhodnutím příslušného orgánu kraje
%
Výše příspěvku z rozpočtu kraje
Podíl příjemce příspěvku
Celkové rozpočtové náklady projektu 100
Skutečně vynaložené náklady na projekt %
Výše příspěvku z rozpočtu kraje
- z toho investiční
- z toho neinvestiční
Podíl příjemce příspěvku
- z toho investiční spoluúčast
- z toho neinvestiční spoluúčast
Celkové skutečné náklady projektu 100
U příjemců dotace, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní příjemci dotace uvádějí náklady včetně DPH.
Plátcovství DPH u příjemce dotace (zakřížkujte vhodnou variantu)
příjemce příspěvku je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
příjemce příspěvku je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
příjemce příspěvku není plátcem DPH
Zkontrolujte si, zda jste k vyučtování předložili všechny doklady uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace v Čl. 8 odst f) – jedná se např. o kopie účetních dokladů, fodokumentace apod.
Vyúčtování zpracoval
Jméno příjmení
Telefon
E-mail
V dne
Elektronický podpis statutárního zástupce.
Statutární zástupce svým podpisem potvrzuje pravdivost a správnost závěrečné zprávy.
Vyplňuje poskytovatel příspěvku:
Kontrolu závěrečné zprávy a vyúčtování provedl ................................. dne ............
(uveďte celé jméno a příjmení)
Podpis zástupce garanta : .........................


Vyberte, jakým způsobem budete podávat žádost:
Elektronické podání závěrečné zprávy prostřednictvím datové schránky
Dále pokračujte stisknutím tlačítka „Podat žádost prostřednictvím datové schránky“.
Otevře se Vám přihlášení do Vaší datové schránky, kde bude nachystána závěrečná zpráva k odeslání do datové schránky kraje.
Formulář závěrečné zprávy bude odeslán z datové schránky žadatele nebo osoby oprávněné za žadatele jednat na základě plné moci v termínu na adresu datové schránky Kraje Vysočina (ksab3eu). Prostřednictvím datové schránky není nutné posílat doklady nutné k posouzení závěrečné zprávy (přílohy), pokud již byly nahrány do elektronického systému při zpracování závěrečné zprávy. Doklady, které je třeba doložit v originále či úředně ověřené kopii, musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V případě podání závěrečné zprávy prostřednictvím datové schránky není třeba formulář podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem), s výjimkou případů, kdy zákon, jiný právní předpis, vnitřní předpis žadatele nebo obdobný dokument vyžaduje ověřený podpis, nebo současně podpisy více osob (např. členů statutárního orgánu). Za podání závěrečné zprávy není považováno zaslání odkazu pro její vyzvednutí z internetového či jiného úložiště.verze 1.01